ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรม โครงการด้านคนพิการ ปี 2557
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรม โครงการด้านคนพิการ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย โดยมี นายวีระชัย วีระฉันทะชาติ นักวิจัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการถอดบทเรียนในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านมา และเพื่อพัฒนา เผยแพร่ขยายผลชุดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ขอขอบคุณองค์กร หน่วยงานด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.