ซิสเตอร์ รัตนา ได้รับเชิญจากสาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นวิทยากรร่วม ในการประชุมเพื่อวิจัยประเมินความพิการในชุมชน โดยใช้รหัส ICF. Sr. Ratana was invited to give a talk on "1st World Report on Disabilities" as the provincial Public Health Department launched

ซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล,DC. ผู้ประสานงานมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ รายงานโลกเรื่อง ความพิการครั้งที่ 1 โดยธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลก นอกจากนั้นนายอัมพร โสวันนา ผู้ประสานงานภาคสนาม และ นายวินัย อาจปาสา ผู้นิเทศงานภาคสนาม มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

กิจกรรมนี้ มีสาธารณสุข จ. เลย และ ร.พ. เลย เป็นผู้ดำเนินการ และมีหลายองค์กร และหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านคนพิการ ทุกอำเภอ ทั้งภากรัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมในครังนี้

วันที่ 2012-08-16


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.