สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1218
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1633
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1805
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1557
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1688
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2131
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1860
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4299
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1688
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1425
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2369
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 929
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1231
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1011
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1149
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 925
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1133
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1283
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 651
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 641
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 620
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 960
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1035
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1083
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 657
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 660
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1398
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 692
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.