สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1307
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1738
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1888
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1647
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1792
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2204
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 2030
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4498
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1735
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1479
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2458
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 980
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1280
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1070
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1199
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 979
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1181
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1340
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 705
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 691
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 668
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 1006
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1084
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1134
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 728
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 710
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1451
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 747
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.