สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1227
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1644
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1813
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1570
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1707
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2146
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1882
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4313
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1690
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1428
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2383
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 932
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1234
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 1014
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1154
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 936
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1136
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1294
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 658
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 643
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 624
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 964
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1038
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1086
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 668
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 664
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1402
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 695
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.