สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1165
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1583
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1758
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1506
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1642
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2097
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1787
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4247
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1656
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1401
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2329
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 907
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1203
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 986
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1119
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 900
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1104
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1254
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 622
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 614
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 599
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 934
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1011
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1047
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 629
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 631
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1367
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 665
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.