สิทธิเด็ก คนพิการ และ ผู้ติดเชื้อ
Rights of PWDs, Children and PHA
สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 1189
สิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1599
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 1778
แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 1527
การดูแลสุขภาพด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 1660
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 2113
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว 1819
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย 4273
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางอาญา 1673
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 1414
กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน 2344
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเด็กทางแพ่ง 915
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 1220
สิทธิคนพิการทางอาชีพ 998
สิทธิคนพิการทางการศึกษา 1130
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ 912
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 1118
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1269
การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 638
การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ 626
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 608
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 947
การจ้างงานคนพิการ กรณี หน่วยงานราชการ 1023
การจ้างงานคนพิการ กรณี สถานประกอบการเอกชน 1065
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 644
การจัดบริการล่ามภาษามือไทย 647
การจดทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ 1384
การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 680
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.